תקנון האתר - שוש נחמיאס חברה לבניין בע״מ

שלום וברוכים הבאים לאתר האינטרנט www.shosh-ltd.com (להלן: "האתר")  לחברת שוש נחמיאס חברה לבניין בע"מ ח.פ 511916025 (להלן: "החברה") ו/או חברות בת ו/או חברות אחיות ו/או חברות הקשורות במישרין לקבוצה ו/או לחברה.

1 . כללי

1.1 הגישה והשימוש באתר ובכלל השירותים המוצעים בו כפופים לתנאי השימוש ולמדיניות

הפרטיות של החברה וחלים על כל באי האתר ועושי השימוש בו.

למען הסר ספק, השימוש במונח "אתר" מתייחס לאתר על כל חלקיו, לרבות כל המידע המצוי בו.

1.2 השימוש באתר מהווה הסכמה לכך כי המשתמש קרא את תקנון האתר ואת תנאי השימוש

בו, הסכים להם ומוותר על כל טענה משפטית הקשורה לשימוש באתר. אם אינך מסכים

לתנאי מתנאי השימוש ו/או למדיניות הפרטיות של החברה, הנך מתבקש שלא לעשות כל

שימוש באתר ו/או בשירותים המוצעים דרכו.

1.3 תנאי השימוש באתר מסדירים את היחסים החוזיים בין החברה לבין כל גולש באתר ו/או

צופה ו/או משתמש אשר עושה שימוש באתר ובכל מידע המצוי בו.

1.4 בכל מקרה של הפרת תנאי השימוש, שומרת החברה על זכותה לנקוט בכל האמצעים

העומדים לרשותה, לרבות באמצעים משפטיים כנגד המפר ו/או מי מטעמו.

1.5 החברה שומרת לעצמה את הזכות לשנות את תקנון האתר ותנאי השימוש בו מעת לעת

ובהתאם לשיקול דעתה הבלעדי. אנו ממליצים לקרוא את התקנון מפעם לפעם מאחר

ועשויים לחול בו שינויים.

1.6 תנאי השימוש מתייחסים לנשים וגברים כאחד, אולם, מטעמי נוחות בלבד, תנאי השימוש מנוסחים בלשון זכר יחיד.

2 . תכני האתר

2.1 אתר החברה מאפשר למשתמשים, בין היתר, לקבל מידע אודות החברה, לצפות

בפרויקטים השונים של החברה, להצטרף למאגר הלקוחות של החברה ועוד. כמו כן,

האתר מציג כתבות, תמונות, סרטונים, מאמרים ופרסומים שונים וכן פרטים ליצירת קשר

עם החברה.

2.2 האתר וכל המידע המצוי בו מוצע למשתמש כמו שהוא (AS IS) והחברה עושה מאמצים

על מנת שהמידע יהיה מדויק ומעודכן כלל הניתן. עם זאת, יתכן כי תכנים מסוימים יהיו חלקיים /ואו

לא שלמים ו/או לא מעודכנים ו/או כי נפלו בהם טעויות סופר ו/או טעויות טכניות אחרות, ועל כן

החברה לא תישא באחריות לנזק, ישיר או עקיף, ו/או כל הוצאה ו/או אובדן אשר עלול

להיגרם למשתמש או מי מטעמו כתוצאה מחוסר עדכון ו/או אי דיוקים ו/או טעויות

שעלולים לקרות כאמור.

2.3 ידוע למשתמש ומוסכם עליו כי הגישה לאתר עשויה להיות מותנית בהתקנת רכיב חומרה

במחשבו וכי האתר משתמש בעוגיות  (cookies) לצורך איסוף נתונים אודות השימוש

באתר.

2.4 המידע המוצג באתר, לרבות תמונות ו/או הדמיות של הפרויקטים השונים ו/או הבניינים ו/או דירות ו/או התשריטים ו/או המפרטים ו/או התרשימים השונים המופיעים באתר נועדו להמחשה בלבד ואין להסתמך עליהם. מובהר, כי ייתכנו הבדלים בין כל אלה המוצגים באתר, חלקם או כולם, לבין כל אלה בפועל. בנוסף, יובהר, כי לעניין התכניות והמפרטים המופיעים באתר, יהיו התכניות והמפרטים המחייבים רק אלו שצורפו להסכם מכר.

2.5 מובהר ומודגש בזאת כי אין בתכנים המופיעים באתר זה כדי להוות ייעוץ ו/או הכוונה

מקצועית או שאינה מקצועית ו/או המלצה ו/או הצעה לרכישת דירה בפרויקט וחברה

לא תישא באחריות כתוצאה מהסתמכות המשתמש או מי מטעמו על התכנים המוצגים

באתר, בין אם במסגרת תכניה השיווקיים ו/או תכנים אחרים.

2.6 החברה תוכל לשנות מעת לעת את מבנה האתר, מראהו, תכניו, וכל היבט אחר הכרוך באתר

ותפעולו והכל, בלא צורך להודיע לך על כך מראש. מטבעם, שינויים מסוג זה עלולים להיות

כרוכים בתקלות או לעורר בתחילה אי-נוחות, שיבושים כלשהם וכיו"ב. המשתמש מאשר

כי לא תהיה לו טענה ו/או תביעה ו/או דרישה כלפי החברה בגין ביצוע שינויים כאמור או

תקלות שיתרחשו אגב ביצועם.

2.7 החברה רשאית לחדול בכל עת מהפעלת האתר בין לתקופה קצובה ובין אם באופן קבוע,

ללא הודעה מוקדמת ומבלי לקבל את הסכמת המשתמש לכך .

3 . מאגר הלקוחות של החברה

3.1 משתמש המעוניין להירשם במאגר הלקוחות של החברה, ימלא פרטיו בכל תיבת פניה באתר.

3.2 בתיבת הפניה באתר יידרש המשתמש להזין את פרטיו האישיים, לרבות שם מלא, כתובת

מלאה, טלפון וכותבת דוא"ל. מסירת פרטיו של המשתמש באתר עשויה לשמש את החברה

ו/או מי מטעמה לצורך משלוח דברי פרסומת באמצעים השונים, ובכלל זה באמצעות דואר

אלקטרוני, הודעות SMS וכדומה.

3.3 השארת פרטי המשתמש באתר מעידה על הסכמת המשתמש לכך שמידע זה יישמר במאגרי

המידע של החברה וזו תהא רשאית לעשות בו שימוש בהתאם לתנאי השימוש, למדיניות

הפרטיות של החברה וכן בכפוף להוראות חוק הגנת הפרטיות.

3.4 ידוע לחבר המועדון והוא נותן הסכמתו לכך כי החברה תשלח לו מעת לעת דיוור פרסומי

וכי קבלת דברי הפרסומת הינה תנאי הכרחי לחברות במועדון.

3.5 חבר המועדון רשאי לפנות אל החברה בכל עת, באמצעות שליחת הודעה בדואר אלקטרוני

לכתובת office2@shosh.vivir.pw  ולבקש את הסרתו ממאגר הלקוחות של

החברה וכי הוא מסרב לקבל דברי פרסומת.

3.6 ידוע למשתמש כי החברה ו/או מי מטעמה אינה מחויבת להעניק למשתמש הטבה

ו/או הנחה מסוימת. ההטבות המוקנות ככל שתהיינה כאלה הינן זמניות ועשויות להשתנות

עפ"י שיקול דעתה הבלעדי של החברה ו/או מי מטעמה. למען הסר ספק, החברה ו/או מי

מטעמה אינה מתחייבת להעניק הטבה כלשהי כלל. ככל שהעניקה החברה למשתמש/ים

אחר/ים הטבה ו/או הנחה מסוימת, הרי שמדובר בשיקול דעתה הבלעדי ואין להסיק

ממקרה אחד למשנהו.

3.7 ידוע למשתמש כי על מנת ליהנות מהטבה ו/או הנחה כלשהי, ככל ותינתן, עליו להיות

רשום במאגר לקוחות החברה ולעמוד במלוא הוראות התקנון והנחיות האתר בקשר לכך.

3.8 החברה לא תישא באחריות מכל מין וסוג שהוא לכל עניין הקשור במישרין ו/או עקיפין

להטבה ו/או להנחה לה יהיה זכאי משתמש  וכן לא תישא באחריות לכל נזק ו/או הפסד

ו/או הוצאה אשר ייגרמו למשתמש ו/או למי מטעמו בקשר עם קבלת ההטבה ו/או

ההנחה ו/או השימוש בה, והמשתמש מוותר על כל דרישה ו/או טענה ו/או תביעה כנגד

החברה ו/או מי מטעמה בקשר לכך.

3.9 החברה שומרת על זכותה להפסיק את השתייכות המשתמש במאגר הלקוחות ו/או להגבילה,

וזאת עפ"י שיקול דעתה הבלעדי וללא הודעה מראש.

3.10 החברה תהיה רשאית, בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי, לשלוח למשתמש, בסיום הליך

רישומי ו/או באקראי, משוב בו יתבקש לחוות דעתו.

4 . זכויות יוצרים

4.1 כל זכויות הקניין הרוחני באתר, זכויות היוצרים, סימני המסחר והמידע שבו, הינם רכושה

של החברה בלבד, או של צדדים שלישיים שהחברה קיבלה מהם רישיון שימוש כדין. זכויות

אלה חלות, בין השאר, על עיצובו הגרפי של האתר, בסיסי הנתונים בו, תכנים וקבצים

הכלולים בו וכל פרט אחר המופיע באתר או גלום בו. בכלל זה, אין לאסוף נתונים מן האתר

באמצעות תוכנות ואין להפיץ נתונים מהאתר ברבים באופן מסחרי או במסגרת מסחרית

כלשהי.

4.2 המשתמש מתחייב שלא להעתיק, למכור, לשנות, לסלף, להפיץ, לשדר, להציג ולבצע כל

שימוש במידע הכלול באתר, לרבות שימוש בתשריטים, תמונות, סרטונים וכיוצא בזה, בלא

קבלת רשות מפורשת מהחברה בכתב ומראש. כמו כן, המשתמש אינו רשאי לעשות שימוש

בשמות ו/או בסימני המסחר המוצגים באתר ללא הסכמת החברה בכתב ומראש.

4.3 מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, הזכויות בכל סימן מסחר של החברה, בין אם נרשמו ובין

או לאו הינם בבעלותה הבלעדית של החברה והמשתמשים אינם רשאים לעשות בסימני

מסחר אלו כל שימוש, אלא בהסכמת מפורשת של החברה בכתב ומראש.

5 . קישורים אלקטרוניים לאתרים אחרים

5.1 באתר זה עשויים להופיע קישורים אלקטרוניים לאתרי אינטרנט שמופעלים על ידי החברה

ו/או שמופעלים על ידי גורמים אחרים. קישורים אלה נועדו לנוחות המשתמש בלבד.

החברה לא תישא באחריות לתכנים המופיעים באתרים שלא מופעלים על ידה ואין בהשמת הקישור באתר בכדי להעיד על תמיכה בתוכן המופיע באתרים אלו. החברה תהא רשאית על פי שיקול דעתה הבלעדי להסיר כל קישור מן האתר ו/או להוסיף קישורים אחרים. כמו כן, החברה אינה מתחייבת לתקינות הקישורים המופיעים באתר ולכך שיובילו

לאתר אינטרנט פעיל.

6 . מדיניות הפרטיות ומאגרי מידע

6.1 מדיניות הפרטיות של החברה מפורטת באתר זה ומהווה חלק בלתי נפרד מתנאי השימוש

אלה. משתמשים אשר ימסרו את פרטים באתר החברה, בין אם בעמוד "צור קשר" או

בעמוד אחר באתר, נתונים את הסכמתם לכך שפרטיהם יכללו במאגרי המידע של החברה,

זאת בהתאם לחוק הגנת הפרטיות ולמדיניות הפרטיות של החברה.

6.2 ניתן לעיין במדיניות הפרטיות המופיעה באתר החברה.

7 . חובות המשתמש

7.1 המשתמש מתחייב להשתמש באתר החברה ובשירותים המוצעים בו בתום לב ולא לבצע

פעולות העלולות לפגוע באתר, בחברה, בצדדים שלישיים ו/או במשתמשים אחרים.

7.2 המשתמש מתחייב לפעול להשתמש באתר בהתאם לתנאי שימוש אלה ולהנחיות החברה.

עצם כניסתו של המשתמש לאתר זה מעידה על הסכמתו לכל האמור בתקנון זה.

7.3 המשתמש מתחייב שלא להשתמש באתר באופן שאינו תואם את הדין, לרבות ביצוע פעולות

התחזות, זיוף, שינוי או מחיקה של מידע.

7.4 המשתמש מתחייב שלא לבצע פעולות באתר העלולות להגביל או למנוע מאחרים שימוש

באתר ו/או בשירותים המוצעים בו.

7.5 המשתמש מתחייב שלא לשלוף נתונים מהאתר, לשדר, להפיץ או לפרסם מידע או תוכן אחר

הכולל פרסומת מבלי לקבל את הסכמתה המפורשת של החברה, מראש ובכתב.

7.6 המשתמש מתחייב שלא לבצע פעולה העלולה לפגוע בזכויות צדדים שלישיים, לרבות

בזכויות קניין רוחני, זכויות להגנת הפרטיות או כל זכות אחרת.

7.7 המשתמש מתחייב שלא לגלות את פרטי הרשאת הכניסה למאגר הלקוחות של החברה

לאדם שאינו מורשה כניסה או לאפשר לכל אדם אחר לעשות שימוש בהרשאה בשמו.

7.8 המשתמש מתחייב שלא לעשות כל שימוש מסחרי במידע ובתוכן המוצג באתר, בין בתמורה

ובין שלא בתמורה.

7.9 המשתמש מתחייב לשפות ולפצות את החברה מיד עם דרישתה בגין כל נזק, ישיר או עקיף

ו/או כל הוצאה שתיגרם לחברה בקשר עם תביעה ו/או דרישה הנובעת מהפרת תנאי

השימוש בתקנון זה.

8 . הגבלת אחריות

8.1 השימוש באתר החברה ובשירותים המוצעים בו הינה באחריות המשתמש בלבד.

8.2 החברה אינה נושאת באחריות לטעויות ו/או השמטות בתכני האתר.

8.3 החברה ו/או מי מטעמה לא יישאו בכל אחריות לנזק, ישיר, עקיף, תוצאתי או מיוחד שייגרם

למשתמש ו/או למי מטעמו בגין השימוש באתר ו/או הסתמכות על המידע ו/או על התכנים

המוצגים באתר.

8.4 השירות באתר ניתן למשתמש כפי שהוא (AS IS). החברה אינה מתחייבת כי השירות

והתוכן המופיע באתר יהא זמין בכל עת ואינה מתחייבת כי השירות הניתן באתר לא יופרע,

יתנהל בלא הפסקות או הפרעות ו/או יהיה חסין מפני גישה לא מורשית למחשבי החברה,

נזקים, תקלות, שיבושים, כשלים בחומרה, תוכנה או בקווי התקשורת אצל החברה או מי

מטעמה. החברה ו/או מי מטעמה לא יהיו אחראיים לכל נזק, ישיר, עקיף, תוצאתי או מיוחד

שייגרם למשתמש ו/או למי מטעמו עקב האמור לעיל.

8.5 החברה אינה מתחייבת כי כל הקישורים הקיימים באתר מובילים לאתר פעיל. עצם

הימצאותו של קישור לאתר אחר, אין משמעה כי תוכן האתר המקושר הינו מהימן, מלא או

עדכני ואין החברה ממליצה או מעודדת שימוש באתר המקושר. הסתמכות על מידע זה הינה

באחריות המשתמש בלבד.

8.6 החברה אינה יכולה להבטיח בטחון מוחלט מפני חדירות למערכות החברה ומחשביה על ידי

גורמים בלתי מורשים. החברה לא תהיה אחראית לכל נזק מכל סוג שהוא, עקיף או ישיר,

שייגרם למשתמש ו/או למי מטעמו עקב חדירה למערכות החברה ולמחשביה.

8.7 החברה לא תישא באחריות לפעילות בלתי חוקית שתיעשה על ידי משתמשים באתר או בגין

כל גורם אחר שאינו בשליטתה המלאה.

9 . שונות

9.1 החברה רשאית בכל עת לשנות את תנאי השימוש באתר ללא התראה מראש ועל ידי עדכון.

כל שינוי בתנאי השימוש ו/או במדיניות הפרטיות של החברה יכנס לתוקפו מיד עם פרסומו

באתר. באחריות המשתמש לבדוק ולהתעדכן מעת לעת בתנאי השימוש ובמדיניות הפרטיות

של החברה.

9.2 החברה רשאית בכל עת לשנות, להסיר, לתקן, להוסיף או לשנות כל חלק מהתכנים המצויים

באתר על ידי עדכון האתר, וכן להפסיק את פעילות האתר מכל סיבה שהיא, לסרב להעניק

גישה לאתר או לחלקים ממנו והכל לפי שיקול דעתה הבלעדי של החברה.

9.3 לבית המשפט המוסמך בעיר תל אביב יפו סמכות שיפוט בלעדית לדון בכל סכסוך בין החברה

לבין המשתמש ובהתאם לחוקי מדינת ישראל בלבד.

9.4 המשתמש מצהיר ומתחייב כי הוא מודע וקרא את תקנון זה, הבין את תוכנו ומסכים

להוראותיו ולתנאיו וכי לא תהיה לו ו/או למי מטעמו כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כלפי

החברה ו/או מי מטעמה בנוגע לאמור בתקנון זה.

10 . פניה אלינו

10.1 בכל שאלה או בעיה הקשורה באתר ו/או בתקנון האתר כפי שהובא לעיל, הנך מוזמן לפנות

אלינו למייל בכתובת: office2@shosh-ltd.com