מדיניות פרטיות - שוש נחמיאס חברה לבניין בע״מ

שוש נחמיאס חברה לבניין בע"מ (להלן: "החברה") ו/או חברות בת ו/או חברות אחיות ו/או חברות הקשורות במישרין לקבוצה ו/או לחברה מכבדת את פרטיותם של כל משתמשי אתר החברה הפועל תחת הכתובת www.shosh-ltd.com (להלן: "האתר") ורואה חשיבות בפרסום מדיניותה ביחס לפרטיות משתמשי האתר.
מדיניות זו מתארת את האופן שבו משתמשת החברה במידע הנמסר לה על ידי משתמשי האתר ו/או נאסף על ידה בעת השימוש באתר. מדיניות זו הנה חלק בלתי נפרד מתנאי השימוש באתר.
הנך מתבקש לקרוא את מדיניות החברה בעיון מאחר ושימוש באתר ובשירותים המוצעים בו מעידים על הסכמתך המפורשת לאמור במסמך זה. אם אינך מסכים לתנאי מתנאי השימוש ו/או למדיניות הפרטיות של החברה, הנך
מתבקש שלא לעשות כל שימוש באתר ו/או בשירותים המוצעים דרכו.
מסמך זה מתייחס לנשים וגברים כאחד, אולם, מטעמי נוחות בלבד, תנאי השימוש מנוסחים בלשון זכר יחיד.
1 . כללי
1.1 בעת השימוש באתר החברה ובשירותים המוצעים בו, אוספת החברה מידע אודות באי האתר. חלק מהמידע הנאסף כולל שם, כתובת, טלפון, דוא"ל וכיו"ב. יובהר כי המשתמש אינו מחויב למסור את המידע האמור אלא נותן את הסכמתו ורצונו למסור את המידע, בין אם בדרך של מילוי פרטיו באתר
בעת רישום לשירותים המוצעים בו ו/או בכל דרך אחרת. המידע אשר נאסף עלול לכלול גם מידע
סטטיסטי ביחס לשימושך באתר כגון: העמודים בהם צפית, כתובת האינטרנט ממנה נכנסת לאתר
(כתובת IP), סרטונים ופרויקטים בהם צפית, וכיו"ב.
2 . מאגר המידע של החברה
2.1 במסירת מידע אישי בעת השימוש באתר ובשירותיו, הנך נותן את הסכמתך לכך שהמידע ישמר
במאגר המידע שמנהלת החברה בהתאם להוראות חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א- 1981 , ולשימוש
החברה במידע זה בהתאם לתנאי השימוש, למדיניות זו והוראות חוק הפרטיות.
2.2 הנך זכאי לפנות לקבוצה בבקשה לקבל את המידע האישי אשר נאסף אודותייך ונמצא במאגרי
המידע של החברה.
3 . שימוש במידע שנאסף
3.1 כאמור לעיל, בעת השימוש באתר החברה ובשירותים המוצעים בו, אוספת החברה מידע אודותיך,
אודות השימוש ואופן השימוש שהנך עושה באתר.
3.2 החברה עושה שימוש במידע שנאסף אודותייך בהתאם למדיניות הפרטיות ו/או על פי הוראות כל
דין וזאת, בין היתר, לצורך המטרות הבאות:
3.2.1 שיפור השירות, המידע והשירותים השונים באתר וכן הצגת מידע ו/או תכנים אשר מתאימים
לדרישות המשתמש ו/או ביטול שירותים או תכנים קיימים.
3.2.2 הצגת תכנים מתאימים לדרישות המשתמש ולתחומי העניין שלו לצורך שיפור חוויות
המשתמש.
3.2.3 מענה לפניות שנשלחו אל החברה בעמוד "צור קשר" או בכל מקום בו השאיר המשתמש את
פרטיו לצורך פנייה למי מגורמי החברה.
3.2.4 שליחת דואר אלקטרוני או הודעת SMS או הודעה בכל מדיה אחרת כדי לעדכן את המשתמש
על שינויים או שיפורים שבוצעו באתר וליידע בדבר מידע שיווקי ופרסומי, בין אם מדובר במידע
על החברה ובין אם מדובר במידע שהחברה תקבל מצדדים שלישיים ובין היתר מידע אודות
אירועים, פעילויות, מבצעים, הטבות וכדומה. יובהר כי בכל עת, עומדת בפני המשתמש
האפשרות לבקש לחדול מלקבל את המידע האמור בין אם ע"י קישור המופיע בפניית החברה
אליו או בדרך של פנייה בכתב או פנייה טלפונית אל החברה.
3.2.5 תפעולו ו/או שינויו ו/או פיתוחו של האתר והשירותים המוצעים בו.
3.2.6 כל מטרה אחרת המפורטת במדיניות זו או בתקנון תנאי השימוש באתר.
4 . דיוור ישיר
4.1 במידה ונתת את הסכמתך לקבלת דיוור מהחברה, בין או בעת הרישום לאתר ו/או בכל מועד אחר,
החברה תהא רשאית לשלוח לך מעת לעת, באמצעות דואר אלקטרוני, הודעת SMS או הודעה בכל
מדיה אחרת, מידע שיווקי ופרסומי, לרבות עדכונים לגבי מבצעים, הטבות, הנחות, הודעות, הצעות
שונות וכל מידע אשר יכול לעניין אותך בהתבסס על מידע המצוי במאגרי המידע של החברה. מידע
זה ישלח אליך ככל שהדבר מותר על פי הוראות הדין ובכללן הוראות חוק התקשורת (בזק
ושידורים) (תיקון מס' 40) התשס"ח – 2008 ("חוק הספאם").
4.2 בהתאם להסכמתך כאמור, תהא החברה רשאית להשתמש בפרטיך לצורך משלוח של הצעות
שיווקיות מטעם צדדים שלישיים ובלבד שפרטיך לא ימסרו ו/או יעברו לצדדים שלישיים ללא
הסכמתך לכך. כמו כן, החברה עשויה להיעזר בנותני שירות מטעמה ובמסגרת זו להעביר להם
פרטים שונים, בכפוף להתחייבות החברה לסודיות.
4.3 הנך זכאי לפנות בכל עת לחברה, באמצעות פניה בכתב, ולבטל הסמכתך לקבלת דיוור וכן להסיר
עצמך מרשימת התפוצה, זאת באמצעות שליחת דואר אלקטרוני לכתובת: office2@shosh.vivir.pw
5 . מסירת מידע לצדדים שלישיים
5.1 החברה אינה חולקת את המידע האישי אשר ברשותה עם צדדים שלישיים ולא תעביר מידע זה
לצדדים שלישיים למעט במקרים המפורטים להלן:
5.1.1 הסכמת המשתמש להעברת פרטיו לצדדים שלישיים.
5.1.2 אם המשתמש ייקח חלק בפעילות תוכן של צד שלישי המופיע האתר ו/או בפעילות משותפת של
החברה עם צד שלישי אשר מופיעה באתר. במקרה זה, יועבר לצד שלישי המידע הדרוש לו
לצורך ניהול פעילות התוכן הרלוונטית וליצירת קשר עם המשתמש.
5.1.3 במקרים בהם מסירת המידע נדרשת לצורך תחזוקת אתר החברה. גישה למידע האישי, כולו
או חלקו יינתן לספקי שירותים אשר עשויים לעבוד עם החברה ולספק לה שירותי פיתוח, תחזוקה שותפת ושירותים אחרים, וככל והדבר נדרש לצורך מילוי התחייבויותיהם החוזיות כלפי החברה, זאת בכפוף למדיניות הפרטיות של החברה.
5.1.4 מידע אישי אודות משתמשי האתר מועבר לחברות שאנו נותנים בהם אמון לצורף עיבוד המידע
עבורנו, לפי הוראות שלנו ובאופן שעולה בקנה אחד עם מדיניות הפרטיות. המידע מועבר קבלת
נתונים סטטיסטים ואינו כולל פרטים מזהים אודות משתמשי האתר.
5.1.5 אם יתקבל צו שיפוטי המורה לחברה למסור את המידע שנאסף אודותייך.
5.1.6 אם הדבר יידרש לדעת החברה בכל מחלוקת, תביעה, טענה, דרישה או הליכים משפטיים, אם
יהיו, עם החברה.
5.1.7 במקרים של הפרה ו/או ניסיון הפרה של תנאי השימוש באתר או ביצוע פעולות הנחזות
כמנוגדות לדין ו/או ניסיון לבצע פעולות כאלה.
5.1.8 בכל מקרה שחברה תסבור כי מסירת המידע נחוצה באופן סביר כדי למנוע נזק לך או לרכושך
או לצד שלישי או לרכושו או לחברה.
5.1.9 בכל מקרה בו קיים היתר ו/או חובה על-פי דין למסור את הפרטים.
6 . פרסומות של צדדים שלישיים
6.1 החברה מתירה או עשויה להתיר לצדדים שלישיים לנהל עבורה את מערך הצגת הפרסומות באתר
ו/או לסייע בניהולו וכן משתמשת או עשויה להשתמש במערכות מטעם חברות אחרות כדי לנהל את
מערך הפרסומות המופיעות באתר.
6.2 לצורך תפעולו השוטף והתקין של האתר, משתמשת החברה בקבצי עוגיות (' Cookies ', להלן:
"עוגיות") ובטכנולוגיות דומות אחרות. עוגיות אלה אוספות נתונים סטטיסטיים אודות משתמשי
האתר ובכלל זה, מידע אודות הדפים בהם ביקרת, משך זמן השהייה שלך באתר, מדורים ומידע
שאתה מעוניין לצפות בעת הכניסה לאתר ועוד. כמו כן, המידע הנאסף עשוי להתאים לך פרסומות
שיוצגו בפניך בהתאם לנושאים שעשויים לעניין אותך. בכל עת תוכל לשנות את הגדרות הדפדפן
שלך כדי לנטרל ולחסום קבצים אלה, אולם חסימה זו עלולה לגרום לכך שלא תוכל להשתמש בחלק
מהשירותים המוצעים באתר. אם בחרת שלא לחסום את העוגיות בהגדרות הדפדפן, הרי שהדבר
מהווה הסכמה לשימוש שעושה החברה בעוגיות כמפורט לעיל.
7 . אבטחת המידע
7.1 החברה נוקטת באמצעי זהירות ומפעילה מערכות אבטחת מידע כדי להגן על משתמשי האתר
ולמנוע חדירה בלתי מורשית לאתר החברה וכן לאפשר הגנה מרבית על המידע שהחברה אוספת.
יחד עם זאת, אין באפשרות החברה להבטיח בטחון מוחלט מפני חדירות למערכות החברה ומחשביה על ידי גורמים בלתי מורשים והחברה אינה מתחייבת ששירותיה יהיו חסינים באופן מוחלט מפני גישה בלתי מורשית למידע המאוחסן על ידה.
7.2 החברה לא תהיה אחראית לכל נזק מכל סוג שהוא, עקיף או ישיר, שייגרם לך ו/או למי מטעמך
עקב חדירה למערכות החברה ולמחשביה, לרבות פגיעה בפרטיותך. כמו כן, ידוע לך כי במקרה של
חדירה למערכות החברה ולמאגרי המידע שלה, יכול שהמידע אשר ברשות החברה יאבד, יחשף
או יעשה בו שימוש לא מורשה כלשהוא והנך מסכים ומאשר כי לא תהיה לך כל טענה ו/או דרישה
ו/או תביעה מכל סוג שהיא נגד החברה ו/או מי מטעמה בקרות נסיבות אלה.
8 . שינויים במדיניות הפרטיות
8.1 החברה שומרת לעצמה את הזכות לשנות את מדיניות זו מעת לעת ובהתאם לשיקול דעתה הבלעדי. אנו ממליצים לקרוא מסמך זה מפעם לפעם מאחר ועשויים לחול בו שינויים.
9 . פניה אלינו
9.1 בכל שאלה או בעיה הקשורה באתר ו/או במדיניות הפרטיות כפי שהובאה לעיל, הנך מוזמן לפנות
אלינו למייל בכתובת: office2@shosh-ltd.com.

שוש נחמיאס